Information om personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

RAW Property AB (nedan kallad RAW Property), org nr 559169-7452, är enligt Dataskyddsförordningen (2016/679)(GDPR) personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till RAW Property i dessa frågor RAW Property, C/o Besqab, Box 5, 182 11 DANDERYD. E-postadress: info@rawproperty.se

Personuppgifterna erhåller RAW Property genom intresseanmälningar och avtal eller i samband med att RAW Property administrerar avtal samt i samband med att kreditupplysning inhämtas. Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter men om Ni inte gör det kan föreningen inte ingå avtal med Er. Ni kan då inte förvärva bostadsrätt i föreningen.

RAW Property har med stöd av lag och avtal rätt att behandla personuppgifterna. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att RAW Property ska kunna fullgöra avtal, medlemsadministration samt förvaltning av föreningen, fastigheten och lägenheten. Kreditupplysning inhämtas för information om era ekonomiska förutsättningar för att Föreningen ska kunna bedöma om medlemskap kan beviljas.

Vidare kan personuppgifterna användas för RAW Propertys statistiska bearbetning i syfte att utveckla och analysera verksamheten. Den sistnämnda behandlingen sker mot bakgrund av ett berättigat intresse. RAW Property kan för de angivna ändamålen komma att lämnat ut uppgifterna till entreprenören av föreningens hus och lägenheter samt koncernbolag till entreprenören, myndigheter, socialnämnden, elbolag, leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni, bank, valberedningen, förvaltare, konsulter, mäklare och entreprenörer. Föreningen kan i förekommande fall komma att lämna ut hela upplåtelseavtalet till bank.

Ni har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om Er och hur dessa behandlas. Ni har även möjlighet att begära rättelse av felaktiga uppgifter, begära begränsning och invända mot behandlingen, samt få vissa uppgifter raderade enligt villkor och begränsningar i GDPR. Ni kan alltid invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Ni har rätt att begära att personuppgifterna överförs till annan enligt de villkor och begräsningar i GDPR. Begäran om information, rättelse, radering, begränsning och invändning mot behandling, invändning mot marknadsföring samt begäran om överföring av uppgifter enligt ovan görs genom att skicka en begäran till föreningen på kontaktuppgifter enligt ovan. Personuppgifterna som samlas in och behandlas av föreningen kommer att sparas under den tid som krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen och raderas därefter. I normalfallet raderas personuppgifterna 7-10 år efter utträde ur bostadsrättsföreningen men kan raderas tidigare. Vissa uppgifter måste dock sparas så länge föreningen består och upp till 7 år därefter. De uppgifter som sparas längst är främst uppgifter som förekommer i styrelse- eller stämmoprotokoll, lägenhetsförteckning, upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal.

Klagomål på personuppgiftsbehandling lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. www.imy.se